Hệ thống gia công Ba Lô Túi Xách đấu giá túi xách ủng hộ Quỹ chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo, 425, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 06/08/2019 17:16:01

Hệ thống gia công Ba Lô Túi Xách đấu giá túi xách ủng hộ Quỹ chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

Hệ thống gia công Ba Lô Túi Xách ủng hộ túi xách da - chương trình đấu giá Thiện Nguyễn được 9.000.000VNĐ- toàn bộ số tiền được ủng hộ Quỹ chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo.

Hệ thống gia công Ba Lô Túi Xách đấu giá túi xách ủng hộ Quỹ chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo 1

Hệ thống gia công Ba Lô Túi Xách đấu giá túi xách ủng hộ Quỹ chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo 2

Hệ thống gia công Ba Lô Túi Xách đấu giá túi xách ủng hộ Quỹ chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo 3

Hệ thống gia công Ba Lô Túi Xách đấu giá túi xách ủng hộ Quỹ chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo, 425, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 06/08/2019 17:16:01
Hệ thống gia công Ba Lô Túi Xách đấu giá túi xách ủng hộ Quỹ chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo, 425, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 06/08/2019 17:16:01