Công ty CP Tự Động Hóa Và Dịch vụ Kỹ thuật BK
Thyristor module 6DI50A-060